CentOS下常用服务器软件的安装

yum install -y gcc make sysstat libxml2 libxml2-devel telnet mysql mysql-server mysql-devel autoconf curl-devel gd-devel postgresql-devel which vim-common

yum install php-cli php-mysql

备忘

 评论
 发表评论
姓   名: